Afspraak is afspraak

Algemene voorwaarden

Onze kleine lettertjes zijn van toepassing op alle overeenkomsten die wij aangaan. Wanneer er vragen of onduidelijkheden bestaan over de inhoud, neem dan gerust contact op.

Definities

 1. Compagnon Events: Compagnon Events B.V., gevestigd te Rotterdam onder KvK nummer: 85923400.
 2. Klant: degene met wie Compagnon Events een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Compagnon Events en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Compagnon.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Compagnon Events zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.
 5. Als de klant na het tekenen van de offerte schriftelijk om extra’s vraagt realiseert Compagnon Events dit zonder een nieuwe offerte uit te brengen, met een begrensde waarde van maximaal 10% exclusief btw van de initeel getekende offerte.

 

Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Compagnon Events zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Compagnon Events slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Compagnon Events hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen, transport-, reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Compagnon Events hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Compagnon Events te allen tijde wijzigen.
 3. Compagnon Events kan diensten aanbieden op basis van ‘no cure no pay’.
 4. In het geval van no cure no pay ontstaat de betalingsverplichting voor de klant op het moment dat het overeengekomen resultaat is behaald. Dan wel wanneer er nadrukkelijk aangegeven is dat bepaalde aanbiedingen tijdens het offertetraject kosten met zich meebrengen.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Compagnon Events gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Compagnon.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Compagnon Events zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Compagnon Events op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Compagnon, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Compagnon Events te betalen.

 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Compagnon Events te verrekenen met een vordering op Compagnon.

 

Levertijd

 1. De door Compagnon Events opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Compagnon Events door Compagnon Events schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Compagnon Events niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Compagnon Events niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Compagnon, bij gebreke waarvan Compagnon Events niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Compagnon Events die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Compagnon Events de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Compagnon Events enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Compagnon Events voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Compagnon Events heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Compagnon Events tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Compagnon Events tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Compagnon.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Compagnon Events de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Compagnon redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Duur van de overeenkomst

 1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 22 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant Compagnon Events schriftelijk in gebreke stellen.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart Compagnon Events tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Compagnon Events geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

 1. De klant dient een door Compagnon Events geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Compagnon Events daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Compagnon Events uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Compagnon Events in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Compagnon Events gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Compagnon.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Compagnon Events ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Compagnon Events een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Compagnon Events verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Compagnon Evetnts

 1. Compagnon Events is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Compagnon Events aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Compagnon Events is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Compagnon Events is nooit aansprakelijk voor de gevolgen van slecht functionerende, zoals niet geaarde stroombronnen op een locatie. Deze aansprakelijkheid ligt te allen tijde bij de locatiehouder of in geval van een privé locatie bij de opdrachtgever.
 5. Indien Compagnon Events aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vergunningen ten behoeve van uitvoer event

 1. Wanneer er voor het uitvoeren van een event een vergunning benodigd is, is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om deze vergunning te verkrijgen. Compagnon Events is niet verantwoordelijk voor de aanvraag en correspondentie tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Wanneer de vergunning is verkregen en opdrachtgever als contactpersoon op de vergunning staat opgenomen is Compagnon Events niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet deugdelijk naleven van de restricties gesteld in de vergunning.
 2. Wanneer klant de aanvullende opdracht aan Compagnon Events heeft gegeven voor de aanvraag en correspondentie ten behoeve van de vergunning, dan draagt Compagnon Events  hiervoor de verantwoordelijkheid. Wanneer de vergunning is verkregen en Compagnon Events als contactpersoon op de vergunning staat opgenomen is Compagnon Events aansprakelijk voor de gevolgen van het niet deugdelijk naleven van de restricties gesteld in de vergunning, binnen onze strekkende mogelijkheden. Wanneer de klant de restricties gesteld in de vergunning niet naleeft, vervalt de verantwoordelijkheid van Compagnon Events.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Compagnon Events vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Compagnon Events toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Compagnon Events niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Compagnon Events in verzuim is.
 3. Compagnon Events heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Compagnon Events kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Compagnon Events in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Compagnon Events kan worden toegerekend in een van de wil van Compagnon Events onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Compagnon Events kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Compagnon Events 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Compagnon Events er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Compagnon Events is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 

Geheimhouding

 1. Informatie over de organisatie en/of de inhoud van het event die als vertrouwelijk moet worden beschouwd mag niet worden gedeeld met derden. Onder deze verantwoordelijkheid vallen alle personen of partijen die aan Compagnon Events gelieerd kunnen worden dan wel door ons aangebracht worden in de organisatie van een event.
 2. De manier van het delen van vertrouwelijke informatie kan schriftelijk of elektronisch zijn, door aflevering van zaken, waaronder begrepen elektronische en optische gegevensdragers, door het verschaffen van toegang tot informatie, bijvoorbeeld door middel van het verschaffen van toegang tot geautomatiseerde gegevensverzamelingen zoals databanken of door middel van mondelinge en/of visuele presentaties of demonstraties.
 3. Verstrekking aan derden van vertrouwelijke informatie zal slechts plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de Informatie verstrekkende partij en nadat de Informatie ontvangende partij een schriftelijke overeenkomst met de desbetreffende derde heeft afgesloten, waarin is vastgelegd dat de informatie door de derde zal worden behandeld overeenkomstig hetgeen in deze overeenkomst tussen partijen is bepaald.
 4. Vertrouwelijke informatie zal op verzoek van de informatie verstrekkende partij worden vernietigd dan wel worden geretourneerd. Dit geldt niet voor zover het informatie betreft die noodzakelijk is ten behoeve van de boekhouding van de Informatie ontvangende partij. Dergelijke informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.
 5. Het staat Compagnon Events te allen tijde vrij om foto’s te maken van de geleverde diensten, wanneer opdrachtgever hier bezwaar tegen heeft kan dit schriftelijk aangegeven worden. Compagnon Events mag deze foto’s gebruiken in hun acquisitie. Echter staat het Compagnon Events niet vrij om inhoudelijke informatie over de opdrachtgever en/of het event te delen.
 6. Niet als vertrouwelijke informatie zal worden beschouwd informatie die: reeds bij de informatie ontvangende partij bekend is, tenzij deze informatie onder geheimhouding is verstrekt. Alsmede door de Informatie ontvangende partij rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen of reeds door de rechthebbende in het publiek domein is vrijgegeven. Daarnaast ook algemene ideeën, concepten, kennis en technieken bevat.
 7. Tenzij schriftelijk anders aangegeven staat het Compagnon Events vrij om de bedrijfsnamen van de organisatie waarvoor zij werkt te delen hun communicatie.

 

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Compagnon Events is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Compagnon Events zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Compagnon.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Compagnon Events bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Compagnon Events is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Disclaimer

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld te Rotterdam op 1 juni 2019 en bijgewerkt op 1 juli 2022. Als u meer informatie wilt ontvangen of vragen heeft over de Algemene Voorwaarden van Compagnon Events kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is mail@compagnon.events.